Regulamin

serwisu internetowego Infopole.pl oraz świadczenia poprzez portal Infopole.pl usług drogą elektroniczną 1. Definicje:
  1. „Spółka” – Syngenta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul. Szamockiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, NIP: 5222548445, REGON: 016320040;
  2. „Serwis” – serwis internetowy znajdujący się pod adresem infopole.pl , stanowiący platformę świadczenia usług z wykorzystaniem internetu, w szczególności związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami rolniczymi, będący własnością Spółki;
  3. „Użytkownik" - każdy internauta wyświetlający w swojej przeglądarce internetowej Serwis;
  4. „Usługa Monitoring Pola” – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi otrzymania komunikatów lub powiadomień „Infopole”;
  5. „Usługa Infopole Extra” – usługa dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników, świadczona w ramach umowy o założenie konta, polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi otrzymywania raportów regionalnych o zakresie treściowym szerszym niż dostępny w ramach Usługi Infopole;
  6. „Inna Usługa” – inna niż Monitoring Pola oraz Usługa Infopole Extra usługa świadczona przez Spółkę poprzez Serwis dla zarejestrowanych Użytkowników;
  7. „Usługa” lub „Usługi” – Usługa Monitoring Pola lub Usługa Infopole Extra lub Inna Usługa świadczona przez Spółkę poprzez Serwis;
  8. „Umowa" - umowa obejmująca świadczenie Usługi, która została zawarta pomiędzy Spółka a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu, w tym również umowa o założenie konta w Serwisie.
  9. „Konsument” - osoba fizyczna dokonującą ze Spółką czynności prawnej (zawierająca umowę), która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Informacje podstawowe.
  1. Wszystkie materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług Serwisu oraz wygląd i treść serwisu Serwisu stanowią własność Syngenta Polska Sp. z o.o. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich ustaw. Zawarcie jakiejkolwiek umowy w ramach Serwisu nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Spółkę na użytkownika majątkowych praw autorskich w części lub w całości odnośnie jakichkolwiek przekazywanych materiałów. Serwis, wszelkie publikacje umieszczone w Serwisie i przesyłane za jego pośrednictwem, są w pełni zgodne z prawem Unii Europejskiej oraz prawem polskim.
  2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) dotyczy działalności prowadzonej przez Spółkę, a polegającej na świadczeniu Usług przez Spółkę z wykorzystaniem Serwisu.
  3. Regulamin jest w każdej chwili dostępny w siedzibie Spółki znajdującej się w Warszawie przy ul. Szamockiej 8, w której to lokalizacji Spółka prowadzi przedsiębiorstwo związane z Serwisem, a także pod adresem internetowym infopole.pl/regulamin
  4. Dla celów wynikających lub związanych z umowami, transakcjami i innymi relacjami biznesowymi, zawieranymi przez Spółkę poprzez portal internetowy Infopole.pl, Spółka posługuje się przedstawionymi poniżej adresami e – mail: kontakt@infopole.pl
  5. Niniejszy Regulamin obejmuje ogólne warunki świadczenia usług przez Spółkę w ramach serwisu Infopole.pl. Spółka nie akceptuje jakichkolwiek innych warunków świadczenia usług i sprzedaży poza przedstawionymi w Regulaminie, chyba że wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących. Przedmiotowe warunki stosuje się do wszystkich umów, transakcji, innych relacji biznesowych, zawieranych przez Spółkę poprzez portal internetowy Infopole.pl.
  6. Oferty w Serwisie adresowane są do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych (powyżej 18 lat) oraz innych podmiotów mających pełną zdolność do czynności prawnych.
  7. Użytkownikami portalu mogą być zarówno podmioty posiadające zarejestrowane konto w Serwisie, jak i takiego konta nie posiadające.
 3. Konta
  1. Konto w portalu Infopole.pl jest bezpłatne, a umowa o założenie konta może być w każdej chwili rozwiązana. W czasie rejestracji, Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych i jest zobowiązany do podania pełnych i prawdziwych danych.
  2. Użytkownikowi poprzez Serwis jest przekazywana bezpośrednio informacja o przetwarzaniu danych osobowych, zgodna z Polityką prywatności dostępną pod adresem: infopole.pl/polityka-prywatnosci .
  3. Konto na portalu Infopole.pl może zostać założone w dowolnej chwili. Dla bezpieczeństwa Użytkownika, hasło do konta w serwisie Spółki powinno składać się co najmniej z 6 znaków zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
  4. Ze względów bezpieczeństwa, Użytkownik powinien przechowywać hasło do konta w Serwisie tak, aby było one niedostępne dla osób trzecich.
  5. Konto w Serwisie prowadzonym przez Spółkę jest bezpłatne, może zostać w każdej chwili nieodpłatnie założone, jak również nieodpłatnie usunięte na podstawie prośby Użytkownika przesłanej do Spółki albo poprzez zastosowanie opcji „usuń moje konto”, dostępnej w Serwisie, wówczas umowa dotycząca prowadzenia konta ulega rozwiązaniu.
  6. W celu założenia konta w Serwisie, Użytkownik powinien kliknąć w zakładkę "Zarejestruj się" widoczną w nagłówku treści dostępnych w Serwisie oraz w stopce Serwisu, a następnie wypełnić wymagane pola formularza rejestracyjnego, takie jak adres e-mail i hasło. Użytkownik winien następnie wyrazić akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności. Po kliknięciu w przez Użytkownika w przycisk „Zarejestruj się”, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, którego kliknięcie równoważne jest z zawarciem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną i założeniem konta.
  7. Użytkownik ma również możliwość założenia konta w Serwisie za pośrednictwem portalu Facebook. Celem założenia konta w ten sposób, Użytkownik powinien kliknąć w zakładkę "Zarejestruj się" widoczną w nagłówku treści dostępnych na Portalu, a następnie kliknięciem dokonać wyboru wskazanego portalu. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę logowania wybranego przez siebie Portalu. W dalszej kolejności Użytkownik powinien zalogować się do Serwisu, używając swoich danych do logowania i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.
 4. Usługi
  1. Usługa Monitoring pola polega, w szczególności, na umożliwieniu Użytkownikom otrzymywania komunikatów uwzględniających aktualne fazy rozwojowe upraw dla wybranej lokalizacji na terenie Polski oraz zawierających następujące treści:
   1. informacje o stopniu zagrożenia upraw i aktualnym nasileniu występowania agrofagów,
   2. ostrzeżenie o konieczności wykonania zabiegu,
   3. przypomnienie o zwalczaniu agrofagów w przypadku przekroczenia ekonomicznego progu nasilenia ich występowania,
   4. zalecane terminy wykonania zabiegu,
   5. sugestie w zakresie optymalnego doboru preparatu oraz jego dawkę w celu uzyskania wysokiej skuteczności zabiegu;
   1. otrzymywania na podany adres e-mail powiadomień o dostępności nowych komunikatów, o których mowa w lit. a) powyżej;
  2. Usługa Infopole Extra polega, w szczególności, na udostępnieniu Użytkownikowi raportów regionalnych, które oprócz treści udostępnianych w ramach Usługi Monitoring pola, zawierają następujące informacje:
   1. Analiza przebiegu pogody,
   2. Ocena stanu plantacji,
   3. Stopień porażenia przez choroby i szkodniki,
   4. Bieżące zalecenia ekspertów.
   a także umożliwiają otrzymywanie prez Użytkownika na podany adres e-mail powiadomień o nowych komunikatach w ramach usługi Monitoring pola.
  3. Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych funkcjonalności Usług dla Użytkowników.
  4. Inne Usługi polegają w szczególności na (i) umożliwieniu korzystania przez Użytkownika z internetowego dziennika ewidencji zabiegów wykonanych na polu Moje uprawy, zawierającego takie funkcjonalności jak: dodawanie, edycja i usuwanie upraw, prowadzenie ewidencji zabiegów środkami ochrony roślin, filtrowania dodanych upraw po wybranych kryteriach, drukowania oraz zapisywania do formatu pdf historii upraw; (ii) umożliwieniu korzystania przez Użytkownika z eksperckiego vloga, w tym zadawania pytań ekspertom, w czasie i w sposób określony przez Spółkę w odrębnych komunikatach przekazanych w ramach Serwisu, (iii) umożliwieniu korzystania z Kalkulatora środków ochrony roślin oraz (iv) umożliwieniu Użytkownikowi, za pośrednictwem Serwisu, kontaktu z innymi Użytkownikami oraz publikowania zdjęć, postów i komentarzy widocznych dla innych Użytkowników.
  5. Korzystanie z Serwisu oraz Usług jest bezpłatne.
  6. Spółka wprowadza zakaz umieszczania w Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
  7. Spółka umożliwia korzystanie z Usług w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 5. Zawarcie Umowy
  1. Umowa o świadczenie przez Spółkę na rzecz Użytkownika usługi Monitoring pola drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Uzytkownika w przycisk „Szukaj”, po uprzednim podaniu przez Użytkownika kodu pocztowego dla lokalizacji, której dotyczyć ma komunikat.
  2. Umowa o świadczenie przez Spółkę na rzecz Użytkownika usługi Infopole Extra drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Uzytkownika w przycisk „Pokaż komunikaty”, po uprzednim podaniu przez Użytkownika kodu pocztowego dla lokalizacji, której dotyczyć ma komunikat.
  3. Umowa o świadczenie Usług Monitoring pola oraz Infopole Extra rozwiązuje się po zamknięciu przez Użytkownika okna przeglądarki, w ramach którego wyświetlany był komunikat.
  4. Umowa o świadczenie Usługi Infopole Extra oraz Innych Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą rezygnacji z Usług, w szczególności poprzez usunięcie Konta w Serwisie.
  5. Niezależnie od wskazanych w ust. 3 ust. 4 powyżej sposobów na rezygnację ze świadczonej Usługi, Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę, składając stosowne oświadczenie do Spółki.
  6. W celu skorzystania z Usługi Monitoring pola Użytkownik powinien w zakładce Portalu zatytułowanej „Monitoring pola” wpisać w odpowiednie okno kod pocztowy dla lokalizacji, której ma dotyczyć komunikat oraz kliknąć przycisk „szukaj”.
  7. W celu skorzystania z Usługi Infopole Extra oraz Innych Usług, Użytkownik powinien założyć konto w Serwisie. Użytkownikowi zostanie wówczas udostępniony formularz rejestracyjny on-line, w którym Użytkownik powinien podać takie dane jak: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, numer telefonu, areał gospodarstwa i typ uprawy, a także adres zamieszkania z wyszczególnieniem ulicy, numeru domu lub mieszkania, miasta i kodu pocztowego. Po kliknięciu w przez Użytkownika w przycisk „Zarejestruj się” zostanie przekazany link aktywacyjny, którego kliknięcie równoważne jest z założeniem konta w Serwisie (pkt II Regulaminu) i zawarciem umowy o świadczenie Usługi Infopole Extra oraz Innych Usług drogą elektroniczną.
 6. Odstąpienie od umowy
  1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej ze Spółką, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od jej zawarcia.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub skanem pocztą elektroniczną na adres Spółki podany w Regulaminie).
  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Korzystanie z Serwisu.
  1. Do prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest: (i) posiadanie komputera lub innego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, (ii) korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki cookies (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies są dostępne w dokumencie Polityki prywatności i plików cookies); (iii) posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej.
  2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów, korzystanie z Serwisu lub niektórych usług oferowanych przez Spółkę może być utrudnione lub niemożliwe.
  3. Zastrzega się, iż Spółka dokłada należytej staranności, aby zachować rzetelność źródeł informacji przekazywanych Użytkownikom w ramach Usług. Spółka nie odpowiada jednak za zgodność danych przekazywanych poprzez Usługę Monitoring pola lub Usługę Infopole Extra lub prawidłowość porad eksperckich udzielanych przez ekspertów w ramach Innych Usług.
 8. Reklamacje.
  1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Spółki świadczonych poprzez Serwis powinny być składane na adres: kontakt@infopole.pl
  2. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z uzasadnieniem.
  3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o stanowisku Spółki odnośnie reklamacji.
 9. Własność intelektualna
  1. Użytkownik jest uprawniony do publikacji w ramach Serwisu wyłącznie takich materiałów, które nie naruszają praw osób trzecich.
  2. Jeżeli udostępniony przez Użytkownika w ramach Serwisu materiał będzie stanowił utwór w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, publikując materiał w Serwisie Użytkownik udziela Spółce nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z niego, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, a w szczególności:
   1. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworów – wytwarzania dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworów – wprowadzenia do obrotu, użyczenia, najmu oryginału lub egzemplarzy utworów,
   3. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blu-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworów lub z jego wykorzystaniem,
   4. wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzania zapisów utworów do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych, w rodzaju Internet i udostępnianie ich użytkownikom takich sieci,
   5. przekazywania lub przesyłania zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,
   6. publicznego udostępniania, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w szczególności - niewyłącznie – w trakcie prezentacji i konferencji, akcji marketingowych lub reklamowych lub w związku ze sprzedażą oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych, w tym również - z usług interaktywnych.
  3. Użytkownik odpowiada względem Spółki za to, że opublikowanie przez niego materiału na łamach Serwisu nie narusza praw osób trzecich, a w razie, gdyby osoba trzecia zgłosiła się do Spółki w związku z dokonaniem takiego naruszenia, Użytkownik zwolni Spółkę z odpowiedzialności w tym zakresie.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Treść zawarta lub udostępniona przez Spółkę w związku z niniejszym Serwisem, w tym wszelkie teksty, grafiki, zdjęcia, filmy, materiały dźwiękowe i inne treści dostępne poprzez Serwis (“Materiały”), stanowią przedmiot ochrony prawami autorskimi i prawami własności intelektualnej. W związku z zawarciem Umowy, lub w wykonaniu bezpłatnej usługi przez Spółkę, na Użytkownika nie przechodzą żadne prawa autorskie (ani majątkowe ani osobiste), a jedynie prawo do korzystania z utworu lub danej treści dla wyłącznie osobistego użytku. Poza upoważnieniem zawartym w Regulaminie lub w ramach Umowy, nikt nie ma prawa korzystać w jakikolwiek sposób z zawartości udostępnionej w niniejszym Serwisie lub poprzez niniejszy Serwis, w tym w szczególności z Materiałów; pod rygorem odpowiedzialności prawnej.
  2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu lub umowy zostanie uznane za nieskuteczne lub nieważne, nie oznacza to nieważności lub nieskuteczności całego Regulaminu lub Umowy.
  3. Postanowienia nieskuteczne lub nieważne należy zastąpić postanowieniami skutecznymi lub ważnymi, odpowiadającymi właściwości zobowiązań stron.
  4. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z jednej z następujących przyczyn:
   1. wprowadzenia przez Spółkę nowych funkcjonalności w ramach Usług lub zakończenia działania funkcjonalności dotychczasowych,
   2. modyfikacji funkcjonalności świadczonych w ramach Usług,
   3. zmiany obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść stosunku prawnego między Spółką, a Użytkownikiem.
  5. Zmiany regulaminu będą przekazywane do Użytkowania drogą e-mail na wskazany przez niego adres e-mail. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje zmian w Regulaminie, powinien w terminie miesiąca od doręczenia na jego adres e-mail, zgłosić sprzeciw co do zmian, w takim wypadku konto jest kasowane (a jeśli Użytkownik nie ma konta: Spółka zaprzestaje jakiejkolwiek komunikacji do Użytkownika). Brak sprzeciwu będzie oznaczać akceptację zmian w Regulaminie.

Szukaj w Infopole

Obejrzyj film

i zobacz co zyskujesz dołączając do Infopole

Zobacz, co daje Infopole