Regulamin
konkursu

Regulamin Konkursu

„Pochwal sie żniwami na Twoim polu”

 

Regulamin Konkursu „Pochwal się żniwami na Twoim polu” (zwany dalej „Regulaminem”).

 

§ 1. [Organizator]

 1. Organizatorem Konkursu jest Syngenta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-748, ul. Szamocka 8, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000017224, NIP 5222548445, REGON: 016320040 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Organizator zleca wykonanie czynności związanych z Konkursem i administrowanie Konkursem, następującemu podmiotowi: Cookies Media Eliza Graff z siedzibą w 05-270 Marki, ul. Elektryków 16/6, NIP 966 157 99 70.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§2. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.07.2019 i kończy się w dniu 31.08.2019 o godzinie 23:59.
 2. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do dnia 31.08.2018 do godziny 23:59.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 07.09.2019.

§3. Komisja konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora z Działu Marketingu Syngenta Polska, po wygaśnięciu terminu nadsyłania prac konkursowych.

§ 4. Warunki udziału w konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach zgłoszenia niniejszy Regulamin.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, w szczególności niedopuszczalne jest tworzenie kont na portalu Infopole.pl z wykorzystaniem personaliów osób trzecich i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w ich imieniu.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolny. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
 5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające swoje konto w serwisie Infopole.pl, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Infopole.pl (dalej „Profil”) dostępnym pod adresem https://www.syngenta.pl/regulaminy#reg-infopole. Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 6. Zgłoszenia niespełniające podanych kryteriów nie będą uznawane, zaś Organizator zastrzega sobie prawo ich weryfikowania na każdym etapie Konkursu, jak również po jego formalnym zakończeniu.

§ 5. Zasady i Przebieg konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie: www.infopole.pl
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest dodanie na swoim profilu w serwisie www.infopole.pl zdjęcia, w sposób jak najbardziej kreatywny prezentujący żniwa odbywające się na polu/ polach Uczestnika Konkursu (”Praca Konkursowa”). Zdjęcie musi zostać oznaczone hashtagiem #żniwa2019.
 3. Uczestnik może zgłosić do konkursu więcej niż jedno zdjęcie („Pracę Konkursową”), jednakże może mu zostać przyznana tylko jedna nagroda.
 4. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu i przedstawiając Pracę Konkursową, zgadza się na jej wykorzystanie w komunikacji promocyjnej marki Syngenta Polska bez ram czasowych lub terytorialnych.
 5. Komisja Konkursowa, dokona oceny Prac Konkursowych uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 40 (słownie: czterdzieści) zwycięskich Prac, które zostaną wyróżnione Nagrodami (dalej: „Nagroda”). Decyzja powzięta przez Komisję Konkursową na podstawie własnej oceny Prac będzie ostateczna.
 6. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie Konkursu w terminie 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu oraz przekazana w formie wiadomości e-mail na adres podany przez Uczestnika podczas rejestracji w serwisie Infopole.pl, do Uczestników których prace zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową jako zwycięskie (dalej: „Zwycięzcy”).

§ 6. Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano 20 nagród pierwszego stopnia oraz 20 nagród drugiego stopnia, po jednej nagrodzie dla każdego Zwycięzcy.

a)     Nagroda pierwszego stopnia – plecak Wenger Fuse 15,6” o wartości rynkowej 185,60 zł

b)     Nagroda drugiego stopnia – stacja pogodowa o wartości rynkowej 180 zł

2.    Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.

 

3.    Każda ze stron zobowiązana jest stosować się do obowiązujących przepisów podatkowych. Wydanie nagród nastąpi po zakończeniu Akcji Promocyjnej na podstawie Protokołu przekazania nagrody, wzór protokołu stanowi załącznik i jest integralną częścią niniejszego regulaminu. W przypadku gdy odbiorcą nagrody będzie osoba fizyczna nieprowadząca pozarolniczej działalności gospodarczej nagroda będzie składała się z 2 części: nagrody rzeczowej i nagrody pieniężnej, w wysokości 11,11 % nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna będzie odprowadzona na konto Urzędu Skarbowego właściwego dla Syngenta Polska Sp. z o.o.

4. Zwycięzcy zobowiązani są w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej przesłać na adres email: kontakt@infopole.pl adres na który ma zostać wysłana Nagroda oraz numer telefonu kontaktowego.

5. Niedochowanie przez Zwycięzcę terminu określonego w ust. 4 lub podanie nieprawidłowych danych tam określonych, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika (jak wykryta nieprawidłowość zgłoszenia konkursowego) skutkują utratą prawa do jej odbioru przez Zwycięzcę, oraz pozostawieniem Nagrody do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

6. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora kurierem, na koszt Organizatora, na adres podany przez Zwycięzcę w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania od poszczególnego Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych.

7. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody - rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.

8. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w chwili wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości, przez co należy rozumieć dowód osobisty, paszport lub książeczkę wojskową, pod rygorami określonymi w § 6 pkt 5 Regulaminu powyżej.

§ 7. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:

a)     nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

b)     wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do zgłaszania lub występowania w imieniu różnych Uczestników;

2.    W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji, w tym drogą poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego. Podczas kontaktu z Uczestnikiem Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie. Organizator może wstrzymać się z wydaniem Nagrody do momentu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

 

§ 8. Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994, Nr 24, poz. 83), oraz że przysługują mu wyłączne osobiste i majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej.
 2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub treści niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich – w tym dóbr osobistych osób trzecich, również w postaci ich wizerunku - nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowych osób trzecich.
 3. Organizator, w zamian za prawo Uczestnika do uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności w zakresie rozpowszechniania tych prac za pośrednictwem Internetu bez ograniczeń w miejscu i w czasie. W tym samym celu i zakresie, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zgłoszonej przez Uczestnika Pracy Konkursowej, pod warunkiem, że taki wizerunek został utrwalony na Pracy Konkursowej.
 4. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a)     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b)     w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c)     w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w lit. a, b powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, przez Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczanie i produkcji towarów,

d)     w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze – dokonywanie tych zmian lub modyfikacji w całości lub części oraz dokonywanie jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,

e)     w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,

f)      w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy Konkursowej, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania ze nagrodzonej Pracy konkursowej,

g)     prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej.

h)     wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak: ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.

5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia, w tym zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Zwycięzcy, jeżeli taki wizerunek był utrwalony w Pracy Konkursowej, lub umowy potwierdzające przeniesienie majątkowych praw autorskich do nagrodzonych prac.

6. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, wskazuje się, iż z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw lub udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

 

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

 

1.    Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45.

 

2.    W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dataprivacy.pl@syngenta.com, lub bezpośrednio ze Spółką pod numerem telefonu Infolinii: 223260601.

 

3.    Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

4.    Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w akcji promocyjnej o nazwie „Pochwal się żniwami na Twoim polu” oraz w celu marketingowym, polegającym na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii, a w związku z Twoją dobrowolną zgodą - również za pomocą komunikatów marketingowych kierowanych na adres e-mail lub numer telefonu.

 

5.    Podanie danych jest dobrowolne i nie musisz wypełniać formularza ankiety ani udostępniać swoich danych osobowych, w tym wyrażać zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na e-mail lub numer telefonu zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej, ale nie podanie ww. danych lub brak powyższej zgody zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej będzie równoznaczny z niemożliwością uczestnictwa w akcji. 

 

6.    Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz art. 6 ust. 1 lit. f.

 

7.    Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest organizacja akcji promocyjnych oraz prowadzenie marketingu własnych towarów oraz badanie opinii. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail oraz numer telefonu lub w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na Twój numer telefonu podstawą prawną dla tychże działań jest art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

8.    Odbiorcami danych osobowych będą: agencje marketingowe, podmioty dostarczające materiały marketingowe tj. firmy kurierskie oraz poczta, podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla administratora i pozostałych odbiorców danych oraz oferujące wsparcie IT, agencje call center oraz spółki księgowe prowadzące rozliczenia podatkowe, podmioty oferujące wsparcie czynności administracyjno-biurowych. Odbiorcą danych osobowych będzie także Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel oraz podmioty zajmujące się dla ww. spółki świadczeniem usług w postaci: hostingu danych, wsparcia technicznego systemów informatycznych, rozliczeń księgowo-podatkowych.

 

9.    Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie). W takich przypadkach dane przekazywane są do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (np. Szwajcaria, USA), a w przypadku braku jego stwierdzenia (np. Indie), zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili mają Państwo możliwość zasięgnięcia dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

11. obowiązywania akcji promocyjnej oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków związanych z akcją promocyjną, tj. czas przedawnienia roszczeń lub zawiązań podatkowych związanych z jej organizacją,

12. prowadzenia działań marketingowych przez administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody).

 

13. Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe:

14. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;

15. na potrzeby marketingu bezpośredniego - możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

 

 

 

§ 10. Reklamacje

 

1.          Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy syngenta.polska@syngenta.com lub tradycyjną pocztą bezpośrednio na adres Organizatora.

2.          Reklamacje powinny być składane w najpóźniej terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

3.          W reklamacji należy podać dane Uczestnika umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.

4.          Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

 

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 

1.    Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, oraz na stronie www dostępnej pod adresem: www.infopole.pl

2.    Przez przystąpienie do Konkursu, wyrażana jest zgoda na treść Regulaminu.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany w obrębie Regulaminu są uznawane za obowiązujące z momentem umieszczenia ich w Regulaminie.

 


Szukaj w Infopole

Obejrzyj film

i zobacz co zyskujesz dołączając do Infopole

Zobacz, co daje Infopole